پایداری ملی

اخبار ويژه
پدافند سایبری
پدافند زیستی
پدافند اقتصادی
پدافند کالبدی
پدافند شیمیایی
پدافند پرتوی
پدافند مردم محور
فتونیوز
رشد 400 درصدی سامانه‌های سایبری
فتو نیوز

رشد 400 درصدی سامانه‌های سایبری

سردار جلالی: در نمایشگاه سایبری امسال حدود 400 درصد درمقایسه با نمایشگاه نخست از نظر­ تعداد و دقت کیفیت سامانه های سایبری رشد کرده ایم.
آخرین عناوین
فیلم
آرشیو