کد خبر: ۲۸۳۰
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۷
جنگ‌های نوین و بیوتروریسم
جنگ‌های نوین و بیوتروریسم
نویسنده: سرتيپ2 پاسدار دكتر محمدرضا جهاني- دكتر هادي شيرزاد

شناسنامه کتاب

نام کتاب: جنگ‌های نوین و بیوتروریسم

مؤلفان:‌سرتیپ2 پاسدار دکتر محمدرضا جهانی- دکتر هادی شیرزاد

ناشر: معاونت آموزش ناجا

انتشارات به‌آموز

چاپ اول: 1386

چاپ: مرکز فناوری آموزش ناجا

شماره ثبت: 7532

نشانی: تهران، میدان ونک، مجتمع انتظامی 12 فروردین، تلفن: 81821256

فهرست

عنوان

مقدمه

فصل اول: مبانی و اصول عملکرد سلاح‌های هسته‌ای

هدف‌های رفتاری

تاریخچه جنگ‌های بیولوژیک هسته‌ای و شیمیایی

نقش پلیس در حوادث بیولوژیک و هسته‌ای

ساختمان اتم

خلاصه فصل اول

سؤال‌های فصل اول

فصل دوم: آثار زیستی ناشی از پرتوهای رادیواکتیو

هدف‌های رفتاری

نشانگان (سندرم) پرتوگیری حاد

آثار دیررس پرتوگیری

خلاصه فصل دوم

سؤال‌های فصل دوم

فصل سوم: تشخیص و درمان آسیب‌های ناشی از پرتوگیری

هدف‌های رفتاری

اقدامات تشخیصی

اقدامات درمانی در پرتوگیری حاد

تریاژ

اقدامات حفاظتی

مراحل رفع آلودگی

خلاصه فصل سوم

سؤال‌های فصل سوم

فصل چهارم: اصول برخورد با مصدومان انفجارهای هسته‌ای

هدف‌های رفتاری

مراکز درمانی

مرکز درمانی اورژانس یا مرکز EMT

مرکز آلودگی‌زدایی

مرکز درمانی پاکیزه

اقدمات درمانی حمایتی و تکمیلی

خلاصه فصل چهارم

سؤال‌های فصل چهارم

فصل پنجم: تاریخچه عوامل شیمیایی و خواص آنها

هدف‌های رفتاری

تاریخچه عوامل شیمیایی

عوامل مؤثر و دخیل در انتخاب عوامل شیمیایی

مسیرهای جذب عوامل شیمایی

خلاصه فصل پنجم

سؤال‌های فصل پنجم

فصل ششم: انواع عوامل شیمایی

هدف‌های رفتاری

عوامل شیمایی مؤثر بر دستگاه عصبی

عوامل تاول‌زا

خواص فیزیکی و شیمیایی

حفاظت

رفع آلودگی

آثار بالینی و پاتوبیولوژیک

عوامل آسیب‌رسان ریوی (عوامل خفه‌کننده)

کمک‌های اولیه

ناتوان‌کننده‌ها

عوامل کنترل اغتشاش

نشانه‌های آلودگی با CS

عوامل دودزا

عوامل آتش‌زا

علف‌کش‌ها

خلاصه فصل ششم

سؤال‌های فصل ششم

فصل هفتم:‌ شناسایی و تشخیص مصدوم عوامل شیمیایی

هدف‌های رفتاری

تشخیص یک مصدوم عملیات شیمیایی

پرسش از مصدومان

خلاصه فصل هفتم

سؤال‌های فصل هفتم

فصل هشتم: پشتیبانی پزشکی در عملیات شیمیایی

هدف‌های رفتاری

اهداف پشتیبانی پزشکی در عملیات‌های شیمیایی

تریاژ

خلاصه فصل هشتم

سؤال‌های فصل هشتم

فصل نهم: تاریخچه‌ای از جنگ بیولوژیک

هدف‌های رفتاری

تاریخچه‌ای از جنگ بیولوژیک و تروریسم

خلاصه فصل نهم

سؤال‌های فصل نهم

فصل دهم: شناسایی عوامل بیولوژیک و انواع آنها

هدف‌های رفتاری

بیماری‌های عفونی قابل به‌کارگیری به

عفونت‌های قابل انتقال از طریق آب و مواد غذایی

عفونت‌هایی که به وسیله حشرات منتقل می‌شوند

بیماری‌های گیاهان که ممکن است به عنوان

بیماری‌های حیوانات

خلاصه فصل دهم

سؤال‌های فصل دهم

فصل یازدهم: اداره و کنترل عوامل بیولوژیک

هدف‌های رفتاری

حملات بیولوژیک

اهداف حملات بیولوژیک

عوامل محدودکننده کاربرد سلاح‌های بیولوژیک

اصول حفاظتی

معیارهای حفاظتی

نکات مهم در خصوص حمل‌ونقل مواد غذایی

ضدعفونی و رفع آلودگی سلاح‌های بیولوژیک

رفع آلودگی از افراد

رفع آلودگی از مواد

به‌سازی زمین

خلاصه فصل یازدهم

سؤال‌های فصل یازدهم

فصل دوازدهم: بیوتروریسم؛ چالش پیش روی

هدف‌های رفتاری

تهدید بیوتروریسم

ماهیت بیوتروریسم

آمادگی در برابر تهدید بیوتروریسم

اجزای یک پاسخ مؤثر

زمینه گسترده‌تر خطرات بیماری‌های عفونی

خلاصه فصل دوازدهم

سؤال‌های فصل دوازدهم

فصل سیزدهم: آمادگی در برابر بیوتروریسم

هدف‌های رفتاری

نقش مراکز بهداشتی و درمانی

حیطه‌های مورد تأکید برای آمادگی در آینده

خلاصه فصل سیزدهم

سؤال‌های فصل سیزدهم

فصل چهاردهم: آمادگی و پاسخ دولت‌ها به

هدف‌های رفتاری

مقدمه

تحلیل و آمادگی

نظارت پیشگیرانه و شناسایی

خدمات پزشکی اورژانس

بیمارستان‌ها

ارزیابی‌کنندگان مسائل پزشکی

ثبت داده‌های متمرکز

گزارش‌دهی

اپیدمیولوژی و تحقیق

پیشگیری عمومی

مدیریت بر تلفات و موارد مرگ‌ومیر

هماهنگی و پشتیبانی

جمع‌بندی: طراحی و ارزیابی تمرینات

خلاصه فصل چهاردهم

سؤال‌های فصل چهاردهم

فصل پانزدهم: نقش و مسئولیت رسانه‌ها

هدف‌های رفتاری

نقش و مسئولیت

خلاصه فصل پانزدهم

سؤال‌های فصل پانزدهم

فصل شانزدهم: پرسش‌هایی که همواره مطرح می‌شود

هدف‌های رفتاری

آبله چیست؟

سیاه‌زخم چیست؟

خلاصه فصل شانزدهم

سؤال‌های فصل شانزدهم

منابع و مآخذ


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: