کد خبر: ۲۷۸۷
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۵
الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار
الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار
نویسنده: 
دكتر احمد اصغريان جدي

چكيده:
كتاب شامل چهار فصل است. پس از فصل اول و بيان مقدمه، فصل دوم با عنوان مطالعات نظري به سابقه نظريه ها در زمينه "تهديدات"، "دفاع غيرعامل" و "معماري" مي پردازد. فصل سوم شامل مطالعات تجربي در مورد صنايع دفاع است. در فصل چهارم و پاياني، نتايج تحقيق و تفسير آمده است. در اين فصل به كاستي هاي مطالعات انجام شده و چگونگي پيگيري آن در آينده اشاره مي شود.
از آنجا كه اين  تحقيق درباره مباني نظري معماري دفاعي با موضوعيت "دفاع غيرعامل" است، اهميت "دفاع غيرعامل" در "معماري دفاعي" به عنوان يك نياز اضطراري قابل انكار نيست.  
فصل دوم اين كتاب كه بيشترين مطالب كتاب را دربر مي گيرد، در نهايت به شكل گيري چارچوب نظريه "الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار" منجر مي شود. موضوع اين فصل، تعامل سه متغير در نظريه هاي مختلف "تهديدات و انواع آن" (دشمن شناسي)، "مفهوم دفاع غيرعامل" با توجه به نيازمندي انسان به "امنيت" و "نظريه معماري دفاعي" درخصوص نظريه اكيستيكس" است.
فصل سوم بيشتر به مطالعات تجربي در صنايع دفاع ايران اختصاص دارد. در اين فصل كوشش شده است تجربيات دوران دفاع مقدس و تأثير آن بر صنايع دفاع جمع آوري شود (داده ها). در ادامه، اين داده ها پردازش و تبديل به اطلاعات" شده و با نظريه، قابل آزمايش مي شود. در بخش اول فصل سوم گزارش هاي مستند صنايع دفاع درباره هفت مجتمع كارخانه اي آمده است و داده هاي آن بررسي مي شود. قسمت دوم اين فصل اين اطلاعات را در چارچوب نظري ارائه مي كند تحت آزمايش (تجربه) قرار مي دهد. هدف اين بخش بيان قابليت هاي تعميم يافته نظري فوق براي صنايع دفاع و تبيين رابطه ميان رشته هاي موثر در "دفاع غيرعامل" است. اين موضوع اغلب بحث هاي معماري دفاعي در كشور را نيز به خود اختصاص داده است. اين مفاهيم مي تواند جايگزين مدل هاي ساده و ناقص موجود در ساخت و ساز صنايع دفاع شود و در ديگر طرح هاي معماري دفاعي نظامي و دفاع غيرنظامي نيز اثر مثبت داشته باشد. در فصل چهارم اين كتاب مبحث چارچوب نظري مطرح مي شود تا با معرفي الگوي ميان رشته اي در "دفاع غيرعامل" بتوان به درك عميق تري از جهت گيري برنامه ريزي اقتصادي براي تقسيم اعتبارات دست يافت. شايد از اين طريق حوزه هاي گوناگون علمي بتوان با پرداخت هزينه اي متعادل، در طراحي معماري دفاعي اثر گذاشت.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: