کد خبر: ۲۷۶۲
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۸
فرهنگ واژگان موضوعی پدافند غير عامل
فرهنگ واژگان موضوعی پدافند غير عامل

نویسنده:
حمید اسکندری
انتشارات:
بوستان حمید
شناسنامه کتاب:
عنوان : فرهنگ واژگان موضوعی پدافند غير عامل گردآوری وتدوین :حمیداسکندری ناشر:بوستان حمید ویراستار علمی: مهندس محمدصادق اسکندری تعداد صفحات:208ص مصور چاپ: اول پاییز 1391 شمارگان : 2000 قيمت : تومان

پيشگفتار

رشد فن آوری در حوزه های ماهواره، سنجش از راه دور ، فن آوری اطلاعات ، سامانه های عملیات روانی، عملیات رسانه ای و فن آوری سایبری باعث شده که تهدیدات و تفکرات سلطه جویانه عرصه های متفاوتی را در بر گیرد و از حوزه های صرفاً نظامی به سایر حوزه ها مثل حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و فن آورانه و ... گسترش یابد. این توسعه علمی باعث شده که تهدیدات در حوزه هایمتفاوتی شکل بگیرد و توانمندی رقبا و دشمنان را تحت تأثیر قرار دهد، از این رو تهدیدات حوزه های غیر نظامی هم توسعه می یابد.

امروزه شاهدمفاهیم جدیدي همچون جنگ نرم،جنگ رسانه،جنگ اقتصادي و ...هستیم ودرواقع واردحوزه هایي شده ایم که درآن رسانه وعملیاتروانیدارايکارکردبسیارگسترده اياستواینموضوعتاحدوديازگسترشحوزه هايمربوطبهکارکردهاينظامیکاسته،بهعبارتیحوزه هاییهمچونحوزه هاياقتصادي،سیاسی،علمی،دانشوفناوري، حوزه هايجدیدجنگیمحسوبمی شوند.بهعنوانمثالامروزدرموضوعهسته ايکهدرواقعدارايعملکرداقتصادياست،شاهددرگیري هايسختیبینغربوایرانهستیم ومادرچنین جبهه ايباتلاش های کارشناسیبرايکسب،ارتقاءوتحلیلایندانش،درحالدفاعمی باشیم.

در این شرایط توجه به اهداف، اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل امری ضروری بوده و در این راستا دسترسی آسان به مفاهیم و واژگان موضوعی آن از نیازمندی های مدیران و کارشناسان می باشد.

کتاب حاضر برای آگاه‌سازی مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی کشوری ، لشکری و همچنین دانشجویان عزیز به عنوان تنها فرهنگ واژگان موضوعی پدافند غیرعامل گردآوری و تدوین گردیده و از طرفی فرهنگ انگلیسی به فارسی در انتهای کتاب در دسترس کارشناسان ، مترجمین ، دانشجویان و سایر علاقه مندان در این حوزه ، قرار داده شده است.

امیدواریم این فرهنگ نامه به عنوان بسته‌ دانشي ، با ایجاد زمینه تحقق مدیریت دانش در این حوزه ، به توسعه و ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل کمک نماید.

در حال حاضر با توجه به استقبال مخاطبین از نسخه اولیه فرهنگ اصطلاحات پدافند غیرعامل و همچنین نیاز سازمان ها ، دستگاه های اجرایی و دانشجویان عزیز ، نسخه جدیدتر و کامل تر آن را بصورت تخصصی و موضوعی تدوین و چاپ نموده و به واژه های موضوعات مهم مثل فن آوری اطلاعات و تهدیدات سایبر ، تهدیدات نرم ، سخت و نیمه سخت بیشتر توجه شده است. این مجموعه شامل برداشت مطالب از کتب تدوین شده و نظرات مؤلفین محترم در این حوزه بوده که در انتهای کتاب در کتابنامه لیست شده‌ و در متن ارجاع داده شده است.

البته این اثر بدون نقص و اشکال نبوده ، انشاالله در فرصت های آینده در ویرایش های بعدی، این فرهنگ از جامعیت بیشتری برخوردار شود ، لذا از انعکاس راهنمایی و ارشاد های اساتید و سروران گرامی بهره مند خواهیم شد.

حمید اسکندری

فهرست مطالب

- بخش اول : فرهنگ واژگان موضوعی

فصل اول - واژگان عمومی(اصول و مبانی)............................................................................ 9

فصل دوم - واژگان فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهدیدات سایبر و...).............................. 27

فصل سوم - واژگان اطلاعات،امنیت وتهدیدات نرم(جنگ روانی، رسانه و...).................... 59

فصل چهارم- واژگان تهدیدات نیمه سخت(تهدیدات :NBC ، بمب گرافیتی وEMP)...... 81

فصل پنجم - واژگان مدیریت بحران....................................................................................... 107

فصل ششم - واژگان استتار ،اختفا و فریب(CCD) و سنجش از دور.................................. 123

فصل هفتم - واژگان سازه امن - تهدیدات سخت.................................................................. 151

فصل هشتم - واژگانمدیریت ریسک ، مواردی از زیرساخت ها و ......................... 167

فصل نهم - واژگان سایر موضوعات( آمایش سرزمینی، فناوری نانو، پزشکی و...)............ 177

- بخش دوم :فرهنگ واژگان انگلیسی به فارسی............................................................... 191

- کتابنامه..................................................................................................................................... 207

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: