۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۵
کد خبر: ۲۷۶۰
مـاهیـت وفلسـفـه دفـاع غیـر عامـل
مـاهیـت وفلسـفـه دفـاع غیـر عامـل
نویسنده:
دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی
انتشارات: 
بوستان حمید
شناسنامه کتاب: 
نام کتاب:مـاهیـت وفلسـفـه دفـاع غیـر عامـل نویسنده:دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی انتشارات :بوستان حمید زمستان 1391 120 صفحه

فهرست مطالب
    فصل اول : تعاریف واصطلاحات
    فصل دوم :تشریح تعریف دفاع غیرعامل
    چکیده
    مقدمه
    انواع تعاریف دفاع غیر عامل
•     تعاریف دفاع غیر عامل در منابع خارجی
•    تعاریف دفاع غیر عامل در منابع داخلی
•     تعاریف غیر رسمی درمنابع داخلی
•     تعاریف رسمی  در منابع داخلی
    اولین تعریف رسمی: تعریف برنامه چهارم توسعه
    دومین تعریف رسمی :تعریف سیاست های کلی نظام
    شاکله بند اول سیاست های کلی نظام
    عبارات بند اول سیاست های کلی نظام
الف) عبارات اصلی
الف-1-کلمه" تأکید
الف-2-عبارت "پدافند غیر عامل"
الف-3-عبارت "مجموعه اقدامات"،
الف-4-صفت "غیر مسلحانه"
الف-5-عبارت" تهدیدات دشمن"
الف-6-عبارت "اقدامات نظامی دشمن"
ب) عبارات معطوف به نتیجه و هدف دفاع غیر عامل
ب-1- افزایش بازدارندگی
ب-2-کاهش آسیب پذیری
ب-3- تداوم فعالیت های ضروری
ب-4- ارتقاء و پایداری ملی
 ب-5- تسهیل مدیریت بحران
    ویژگیهای اهداف دفاع غیر عامل
    جمع بندی و پیشنهاد
    فصل سوم:چرایی ودلایل توجیهی دفاع غیر عامل
مقدمه   
الف – ادله شرعی و عقلی   
1-شیوه ای الهی   
2-حجت قرآني   
3 – سنت ائمه (ع)   
4 – فرمان رهبري   
5- دارای اجر الهی    .
6- عاملی فطری و غریزی    .
7 – حجت عقلي    .
ب- ادله حوادث و تجربیات    .
8– تجارب 8 سال دفاع مقدس    .
9 – تجارب پيشينيانمان    .
10 – سوابق سایر كشورهاي جهان    ..
ج- ثمرات حاصله در شرایط صلح    .
11- دفاع غیر عامل تامین کننده نیاز روانی    .
12- افزاینده اعتماد به نفس ملی    ..
13- کاهش دهنده خطرات    ..
14-معین سایر حوادث و بلایا    .
15-عامل شکوفایی جامعه    .
16-متضمن توسعه پایدار    .
17-گسترش دهنده عدالت    .
18-متضمن امنیت ملی    .
19-افزاینده قدرت ملی    .
20-عامل بازدارنده    .
21– قوام بخشي نظام    .
22 – مصون سازی کشور     .
د – ادله ثمرات حاصله در صورت وقوع جنگ وبحران    ..
23-آمادگی مواجهه    .
24-کاهش دهنده تلفات جانی    .
25-کاهش دهنده خسارت مادی به سرمایه های ملی جامعه
26-تداوم خدمات ضروری جامعه    .
27-تسهیل کننده مدیریت بحران    ..
28-تداوم فعالیتهای دفاعی    .
29-افزاینده توان دفاعی    .
30-افزاینده پایداری و مقاومت ملی    .
31-بیمه کننده موجودیت نظام و استحکام نظام سیاسی در شرایط حاد   
ه) ادله ثمرات حاصله بعد از وقوع جنگ    ..
32-کاهش دهنده عملیات و زمان بازسازی    ..
33-کاهش دهنده هزینه های بازسازی    ..
و – توجيه اقتصادي    .
34- کاهش دهنده هزینه ها در بلند مدت    .
ز – ادله شواهد و قراین    .
35- حوادث اخیر در جهان    .
36- نزدیکی تهدید    .
37 – تداوم تهديدات    .
ح – ادله قانونی    .
38 – سیاستهای مصوب    .
39- قوانین مصوب، قوانین موضوعه     .
40–سایر الزامات قانوني    .
جمع بندی    ...
منابع    ..


گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر