دکتر داود فریدپور| عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر ارشد مطالعات راهبردی

یادداشتی برای رئیس جمهور منتخب

ما همگی بچه‌های ایران، مرد و زن، روستایی و شهری، شمالی و جنوبی، غربی و شرقی، مسلمان و غیر مسلمان، چه رأی داده باشیم چه رأی نداده باشیم، حرفمان ساده است، صدایمان یکی است و نیازمند شنیده شدن، لطفا بشنوید، ایام مثل برق می‌گذرد خیلی زود دیر می‌شود چشم بهم بزنید دوره اول تمام می‌شود.

راه تشخیص اخبار جعلی در رسانه‌ها

محققان کشور در یک پژوهش دانشگاهی، ابعاد تشخیص اخبار جعلی از اخبار صحیح را بررسی کرده و نیاز به پایگاه‌های داده‌ای مناسب در این خصوص را ضروری دانسته‌اند.
نشریات