رسانه‌های انگلیسی و سیاست فریب شهروندان

رسانه‌های انگلیسی که بودجه دولتی دریافت می‌کنند براساس اسناد محرمانه‌ای که به تازگی از حالت طبقه‌بندی خارج شده، افکار عمومی مردم این کشور را با استفاده از اطلاعات نادرست هدایت می‌کنند.
نشریات