گفتگو با سرهنگ کرمی معاون طرح و برنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور

احیای بودجه عملیاتی و ایجاد صندوق؛ بهترین شیوه بودجه‌ریزی برای ارتقای پدافند غیرعامل

معاون طرح، برنامه و بودجه سازمان پدافند غیرعامل کشور معتقد است احیاء بودجه عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل و ایجاد صندوق پدافند غیرعامل که اعتبارات اجرای طرح ها در آن محدود به زمان نباشد و مدیریت اعتبارات آن توسط سازمان پدافند صورت پذیرد، بهترین شیوه بودجه‌ریزی برای ارتقای جایگاه پدافند غیرعامل در کشور است.
نشریات