پایداری ملی

معرفی کتاب
معرفی کتــاب عوامــل شناســایی اهــداف ،تالیف : دکتر سیدجوادهاشمی فشارکی
سامانه اطلاعات جغرافیایی (کاربرد دفاعی)
سامانه اطلاعات جغرافیایی (کاربرد دفاعی)
سامانه موقعیت‌یابی جهانی
سامانه موقعیت‌یابی جهانی
پوشش
پوشش
مبانی طراحی و ساخت فضاهای امن پناه¬گاهی
مبانی طراحی و ساخت فضاهای امن پناه¬گاهی