پایداری ملی

(راهنمای ماده 215 قانون برنامه پنج ساله)
آمایش سرزمین و مکان یابی شهرهای جدید (شهر جدید اندیشه)
آمایش سرزمین و مکان یابی شهرهای جدید (شهر جدید اندیشه)
الزامات شهرسازی و باغشهر با رویکرد پدافند غیرعامل
الزامات شهرسازی و باغشهر با رویکرد پدافند غیرعامل
معرفی کتاب
معرفی کتاب طراحی فضاهای باز ومحوطه های شهری ازمنظر امنیتی
دفاع غیرعامل در آئینه قوانین ومقررات
دفاع غیرعامل در آئینه قوانین ومقررات
طراحی شهری از منظر دفاع غیر عامل
طراحی شهری از منظر دفاع غیر عامل
صفحه  از ۲