مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد:
مواجهه فعال با سلطه پلتفرم‌های خارجی
به گزارش پایداری ملی به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، پس از برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی آن در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا مرکز ملی فضای مجازی، مجموعه پیشنهادهایی برای اقدامات رسانه‌ای و حقوقی در سطح ملی و فراملی تدوین و تصویب شد.

بنابراین گزارش، این فعالیت‌ها که در ادامه تلاش‌های این مرکز برای طرح موضوع در نهادهای سیاسی و بین المللی جهانی و نیز سیاست های ضابطه مندسازی فعالیت رسانه‌های اجتماعی در کشور اتخاذ شده است، شامل اقدامات حقوقی در مجامع بین المللی وابسته به سازمان ملل برای دفاع از حقوق کاربران ایرانی و ایجاد کارزار رسانه‌ای فراملی برای افشای ماهیت دیکتاتورمآبانه این شبکه است.

همچنین طبق این مصوبات لازم است دستگاه‌های مسوول در این حوزه با همکاری بخش های غیردولتی برای پیگیری موضوع اهتمام ویژه داشته باشند.