فیلم| استراتژی های جدید دشمن در جنگ ترکیبی از زبان سردار جلالی
{$sepehr_media_162942_400_300}