انجمن علمی پدافند غیرعامل خوزستان خبر داد:
اولین دوره تربیت مربی پدافند غیرعامل در استانداری خوزستان برگزارشد

به گزارش خبرنگار پایداری ملی، اولین دوره آموزشی تربیت مربی پدافند غیرعامل به مدت چهار روز در آذرماه جاری با حضور معاون استاندار دکتر حسین زاده، مدیر کل اداره پدافند  فیوضی و مدیرکل حراست استانداری ورئیس انجمن علمی پدافند غیرعامل خوزستان پیرهادی در سالن مانیتورینگ اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان برگزار شد.

حسین سمیع دبیر انجمن علمی پدافند غیرعامل خوزستان اظهار داشت: این دوره آموزشی با هماهنگی صورت گرفته با سازمان پدافند غیرعامل کشور توسط انجمن علمی پدافند غیرعامل خوزستان برای اولین بار در استان خوزستان برگزار گردید.

وی افزود: این دوره آموزشی در جهت تربیت مربی پدافند غیرعامل ویژه 35 نفر از اساتید دانشگاه ها، مدیران ومعاونین دستگاه های اجرایی استان برگزارشد.

اولین دوره تربیت مربی پدافند غیرعامل در استانداری خوزستان برگزارشد

گفتنی ست در این دوره چهارروزه به موضوعات و مباحث عمومی و تخصصی شامل اصول ومبانی پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، تهدیدشناسی، پدافند سایبری ، زیرساخت و کالبدی، زیستی، پدافند فرهنگی ومردم محور و...پرداخته شد.

مدرسین این دوره آموزشی چهار روزه: آقایان خسرو پیرهادی، حسین سمیع، حجت بهمئی، نیما پیشرو ، حمیدرضا کاووسی ورضا سبزیوند بودند.
اولین دوره تربیت مربی پدافند غیرعامل در استانداری خوزستان برگزارشد