تهديدات زيستي كشاورزي: راهبرد دولت آمريكا در رویارویی با تهديد
تهديدات زيستي كشاورزي: راهبرد دولت آمريكا در رویارویی با تهديد

اين كتاب ماهيت بيوتروريسم كشاورزي و تهديدهاي ناشي ازآن و نیز قابليت‌ها وطرح‌هاي ملي موجود را براي مقابله با تهديد بررسي مي‌كند و يك راهكار ائتلافي (مشاركتي) را پيشنهاد مي‌دهد كه شامل مشاركت‌ها با سازمان‌هاي دولتي و خصوصي مهم است و مي‌توانند توانایی امریکا را براي جلوگيري از حملات زمیني، پاسخ دادن به آنها و جبران این حملات به زيرساخت‌هاي ملي غذا وكشاورزي، افزايش دهند.

اين نوشتار، تهديد سلاح‌هاي زيستي كشاورزي و تروريسم بيولوژيكي در ايالات متحده امريكا را بررسي و تأكيد مي‌كند كه كشاورزي، يك سازمان حساس در امريكاست و براي آوردن اطلاعات و توانمندي‌هاي سازماني به‌منظور پيشگيري كارآمد و پاسخ به تروريسم بيولوژيكي، مسئوليت هم برعهدة بخش دولتي و هم خصوصي است. نويسنده در مورد عواقب و پيامد‌هاي ويرانگر حملات بيوتروريستي عليه كشاورزي و صنايع غذايي ايالات متحده كه مي‌تواند اقتصاد ايالات متحده و اعتماد مصرف‌كننده را از بین ببرد هشدار مي‌دهد.

نويسنده نتيجه‌گيري مي‌كند كه به‌منظور شناسايي صريح نقش‌هاي متقابل و مسئوليت‌ها و گسترش راهكاری متناسب و هماهنگ براي شناسایي سلاح‌هاي زيستي و تهديدات بيوتروريستي، این مسئله براي دولت مركزي، دولت‌هاي محلي، و ايالتي و همچنين براي بخش كشاورزي تجاري بسيار حياتي است.

 

این کتاب شامل چهار فصل و پنج پیوست به شرح زیر می‌باشد:

فصل اول: بيوتروريسم، جنگ بيولوژيكي و امنيت ملي

فصل دوم: بروز تهديد عليه امنيت غذايي

فصل سوم: مقابله با تهديد

فصل چهارم: پيشنهادها و نتايج

پيوست A. چارچوب هماهنگي ملي براي امنيت، زير ساخت‌هاي حياتي و ضدتروريستي

پيوست B. نيازهاي تحقيقاتي اولويت‌دار

پيوست C. سازمان‌هاي دولت مركزي داراي مسئوليت (R)، برنامه (P)، و توانمندي (C) که در تلاش‌هاي مقابله با بيوتروريسم نقش دارند و از آنها حمايت مي‌كنند.

پيوست D. برنامه‌هاي كليدي و توانمندي‌هاي دولت مركزي براي مقابله با بيوتروريسم

پيوست E. سازمان‌هاي کشاورزي و زيست محيطي برگزيده