استانداردمدیریت تداوم کسب و کار
استانداردمدیریت تداوم کسب و کار
نویسنده:
دکترعلی اکبرپوری رحیم ودکترسیدجوادهاشمی فشارکی و سایرین
انتشارات:
پارس ضیاء
شناسنامه کتاب:
نام کتاب:استانداردمدیریت تداوم کسب و کار انتشارات: پارس ضیاء نویسندگان: دکترعلی اکبرپوری رحیم ودکترسیدجوادهاشمی فشارکی و سایرین سال چاپ:1391 تعداد صفحات:118 صفحه

— استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار بخش اول : دستور العمل اجرایی 5

— پیش گفتار 6

— 1 هدف و دامنه کاربرد 7

— 2 اصطلاحات و تعاریف 7

— 3 مروری برمدیریت تداوم کسب و کار 13

— 4 خط مشی مدیریت تداوم کسب و کار 17

— 5 مدیریت برنامۀ مدیریت تداوم کسب و کار 19

— 6 درک سازمان 22

— 7تعیین استراتژی تداوم کسب و کار 28

— 8 توسعه و پیاده سازی واکنش مدیریت تداوم کسب و کار34

— 9 تمرین، نگهداری و بازنگری طرح مدیریت تداوم کسب و کار 45

— 10 نهادینه نمودن مدیریت تداوم کسب و کاردر فرهنگ سازمان 50

— بخش دوم

— استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار بخش دوم : مشخصات 53

— پيش گفتار 54

— مقدمه 55

— 1 هدف و دامنه کاربرد 60

— 2 اصطلاحاتو تعاريف 60

— 3 طراحي سيستم مديريت تداوم كسب و كار 66

— 3-1 كليات 66

— 3-2 ايجاد و مديريت تداوم كسب وكار66

— 3-3 تعبيه مديريت تداوم كسب وكار در فرهنگ68

— 3-4 مستندات و سوابق سيستم مديريت تداوم كسب وكار 69

— 4 پياده سازي و اجراي سيستم مديريت تداوم كسب وكار 70

— 4-1 درك سازمان70

— 4-2 تعيين استراتژي تداوم كسب وكار 72

— 4-3ايجاد و پياده سازي واكنش مديريت تداوم كسب وكار72

— 4-4 تمرین ، نگهداري و بازنگري طرح مديريت تداوم كسب وكار74

— 5 پايش و بازنگري سيستم مديريت تداوم كسب وكار

— 5-1 مميزي داخلي76

— 5-2 بازنگري مديريت سيستم مديريت تداوم كسب وكار 76

— 6 نگهداري و بهبود سيستم مديريت تداوم كسب وكار 78

— 6-1 اقدام های اصلاحي پيشگيرانه 78

— 6-2 بهبود مستمر 79