سامانه مدیریت کیفیت پدافند غیرعامل
سامانه مدیریت کیفیت پدافند غیرعامل
نویسنده:
دکترعلی اکبرپوری رحیم ودکترسیدجوادهاشمی فشارکی و سایرین
انتشارات:
اتپارس ضیاء
شناسنامه کتاب:
نام کتاب: سامانه مدیریت کیفیت پدافند غیرعامل انتشارات: اتپارس ضیاء نویسنده: دکترعلی اکبرپوری رحیم ودکترسیدجوادهاشمی فشارکی و سایرین سال انتشار:1391 تعداد صفحات:72 صفحه

فهرست مطالب:

1- هدف ودامنه کاربرد

2-مراجع الزامی

3-اصطلاحات وتعاریف

4-طرحریزی وسازماندهی

5- اجرا وعملیات

6-کنترل ها

7-بهبود

— الف- ساختار و سازماندهی صحیح و قوی بوجود می آید.

— ب- کلیه ابعاد عملکرد سازمان ها در قالب سیستم، مدیریت پدافند غیر عامل طرح ریزی و اجرا می شود.

— پ- سازمان ها با مأموریت معین تشکیل می شوند و در قالب مأموریت معین فعالیت می نمایند.

— ت- توانایی سازمان برای ارائه محصول (کالا/خدمات) مطابق با نیازهای مشتری بیرونی و توانایی فرآیند های آن برای ارائه محصول مناسب در شرایط بحران اثبات می گردد.

— ث- سازمان از طریق بکارگیری نگرش فرآیندی و سیستم مدیریت پدافند غیرعامل امکان بهبود مدیریت بحران را به بهترین حالت کنترل می نماید.

— ج- انطباق با الزامات یک سیستم مدیریت پدافند غیر عامل از طریق دریافت گواهینامه معتبر از سازمان پدافند غیر عامل کشور اثبات می گردد.

— چ- تعیین و تحقق شرایط اقتصادی مناسب برای سازمان در عملکرد سالیانه سازمان قابل مشاهده می شود.

— ح- اثرات منفی بر عملکرد سازمان که منجر به اتلاف منابع سازمان و سرمایه های مالی آن می شود حذف و کاهش می یابند.

— خ- زیر ساخت های مناسب با رویکرد و پدافند غیر عامل که تحقق مأموریت سازمان را تسهیل می نماید، ایجاد شود.

— د- از تعادل بین ریسک و بازدهی در سازمان به گونه ای که بهترین اثرات افتصادی تحقق یابد، اطمینان حاصل شود.