معرفی کتاب
نمایندگی ولی فقیه و سیــاستـهای کـلان استـان
نمایندگی ولی فقیه
و
سیــاستـهای کـلان استـان
 
نمایندگی ولی فقیه و سیــاستـهای کـلان استـان

تدوین وتالیف :
دکتر سیدجواد‌هاشمی فشارکی


فروردین1395نمایندگی ولی فقیه و سیــاستـهای کـلان استـانمقدمه مؤلف 


بنام ولی مطلق زمان ومکان

جمهوری اسلامی ایران که برامده از انقلاب شکوهمند اسلامی است و یکی از ثمرات آن قانون اساسی است ، از ارکان اصلی نظام حکومتی در قانون اساسی ، اصل مترقی ولایت فقیه می باشد. براساس این اصل ولی فقیه وظایف واختیاراتی شرعی وقانونی دارد وبرهمین اساس نمایندگانی از سوی وی در استانها و دستگاهها منصوب ومنشا خیرات وبرکات میگردد. رهبرانقلاب اسلامی در استانها دارای نماینده، تحت عنوان ولی فقیه در استان می باشد، که از سوی ایشان نصب و به فعالیت می پردازند. از آنجا که کشور به 31 استان تقسیم شده  است، لذا حوزه نماینده ولی فقیه بخشی از کشوری که که ولی فقیه برآن ولایت دارند. بنا براین میتوان اختیارات ولی فقیه براساس اصل 110 قانون اساسی را بر استان تجزیه کرد و درذیل اختیارات نمایندگان ولی فقیه بربخشی ازکشورقایل شد که در این مجمل بدان پرداخته وپیشنهاد می گردد.
.براین اساس مطالب زیر درساختاراین کتاب بدان پرداخته شده است :
دربخش اول  ، برخی از اختیارات نماینده ولی فقیه دراستان ، مستخرجه ازاصل 110 قانون اساسی درخصوص وظایف واختیارات رهبرانقلاب اسلامی ارایه گردیده است.
دربخش دوم، چشم‌انداز استان در افق 1404 هجري شمسي تبیین گردیده است
دربخش سوم ، سیاستهای کلی استان در حوزه های مختلف ارایه گردیده است.
بخش چهارم اختصاص به سیاست های کلی استان در تدوین واجرای برنامه ششم توسعه استان دارد
وبخش پنجم ،درخصوص امام جمعه ، بعنوان فرمانده قرارگاه استان می باشد.

بدیهی است این اثر خالی از اشکال وقصورنبوده ،وبخصوص از محضر نمایندگان ولی فقیه پوزش خواسته وبعنوان نقطه اغازی برتاثیرنظام مند دراستان تلقی نمود. لذا از صاحب نظران، اساتید گرامی وسروران گرامی عزیز خاضعانه تقاضا میشود، نظرات ارزشمند خود را جهت غنای بیشتر ان ارایه نمایند

بهار 1395

سید جواد‌هاشمی فشارکی