سردار جلالی در مصاحبه با شبکه خبر؛
متناسب با تهدیدات تصمیم می گیریم