کتاب استانداردهای فاوا

اطلاعات در حال حاضر مهمترین گنجینه به حساب می‌آید. در بعضی سازمان‌ها و حتی در موارد شخصی از بین رفتن اطلاعات و حتی آسیب دیدن اطلاعات منجر به صرف زمان و نیروی کار غیر قابل تصور جهت دسترسی به آنها می‌شود و حتی در برخی موارد اصول کاری یک سازمان را مورد تهدید قرار می‌دهد.

تکنولوژی اطلاعات IT یک سکه دو روست، هم فرصت است و هم تهدید. اگر به همان نسبتی که به توسعه و همه گیری‌اش توجه و تکیه می‌کنیم به امنیت آن توجه نکنیم می‌توانیم به سادگی در کسری از ثانیه تبدیل به یک تهدید و مصیبت بزرگ شود.

بنابر این IT به همان نسبتی که باعث رفاه و افزایش توانمندی‌های ما می‌شود می‌تواند خطرناک بوده و سازمان، ارگان و یا کشور را فلج نماید.
 
لذا جهت حفظ اطلاعات و مدیریت آنها و جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده می‌بایست بر اساس آخرین دستاوردهای روز دنیا و استانداردهای مربوطه اقدام نمود.

برای دانلود کتاب کلیک کنید