پایداری ملی

آرشیو نظرسنجی
به نظر شما کدام یک از رویکردهای «پدافند غیرعامل» در شرایط کنونی دارای اهمیت بیشتری است؟!
پدافند سایبری
34.86%
پدافند کالبدی
4.4%
پدافند مردم محور
17.77%
پدافند شیمیایی
2.2%
پدافند زیستی
12.01%
پدافند اقتصادی
27.75%
پدافند پرتوی
1.02%

به نظر شما کدام یک از رویکردهای «پدافند غیرعامل» در شرایط کنونی دارای اهمیت بیشتری است؟!