پایداری ملی

آرشیو نظرسنجی
به نظر شما کدام یک از رویکردهای «پدافند غیرعامل» در شرایط کنونی دارای اهمیت بیشتری است؟!
پدافند سایبری
31.25%
پدافند کالبدی
4.5%
پدافند مردم محور
16.36%
پدافند شیمیایی
2.67%
پدافند زیستی
20.86%
پدافند اقتصادی
23.44%
پدافند پرتوی
0.92%

به نظر شما کدام یک از رویکردهای «پدافند غیرعامل» در شرایط کنونی دارای اهمیت بیشتری است؟!