مستند هفته نکوداشت پدافندغیرعامل|هوشمندی

مستند هفته نکوداشت پدافندغیرعامل|هوشمندی

هوشمندی مستندی است که در آن به روایت فرصت ها و تهدیدات ناشی از ورود فناوری هوشمندسازی به ارکان مختلف زندگی بشر و اقداماتی برای کاهش تهدیدات ناشی از آن پرداخته است.
مستند هفته نکوداشت پدافند غیرعامل| در برابر بحران

مستند هفته نکوداشت پدافند غیرعامل| در برابر بحران

مستند زندگی در برابر کرونا، به روایت بحران کرونا و فراز و فرودهای مقابله با این ویروس منحوس و اهمیت اقدامات پدافند زیستی در برابر تهدیدات بیولوژیکی پرداخته است.
مستند هفته نکوداشت پدافند غیرعامل|زندگی جاریست

مستند هفته نکوداشت پدافند غیرعامل|زندگی جاریست

زندگی جاریست مستند است که در آن به بهانه تبیین اهمیت پدافند شیمیایی به فاجعه بمباران شیمیایی سردشت پرداخته شده است.
۲