پایداری ملی

پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی فنی مهندسی پدافند غیرعامل صرفا جهت آگاهی بوده و قابل استناد نمی باشد
تدوین الزامات و ملاحضات پدافند غیرعامل برای مراکز بیمارستانی امن مدفون
پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی فنی مهندسی پدافند غیرعامل صرفا جهت آگاهی بوده و قابل استناد نمی باشد
مطالعات پژوهشی مکانیابی محل ساخت سازه های زیرسطحی پدافندی امن با استفاده از روش مقاومت ویژه و روش های شناسایی سازه های مدفون و راهکارهای مقابله با عدم شناسایی آن ها
پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی فنی مهندسی پدافند غیرعامل صرفا جهت آگاهی بوده و قابل استناد نمی باشد
الزامات پدافند غیرعامل در تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی تدوین شد.
پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی فنی مهندسی پدافند غیرعامل صرفا جهت آگاهی بوده و قابل استناد نمی باشد
تدوین الزامات پدافند غیرعامل در طراحی شهرک های صنعتی