پایداری ملی

یک پژوهشگر مسائل سیاسی با بیان اینکه مفهوم تکنوکرات بین مذهبی‌ها بار منفی دارد و دولت سازندگی دوران تجلی این تفکر است،‌گفت: مفهوم تکنوکراسی در سطحی عمیق‌تر در «عقلانیت ابزاری» ریشه دارد.
صفحه  از ۲