گزارش تصویری| تشکیل کمیته تخصصی آزمایشگاهی قرارگاه پدافند زیستی کشور