تصاویر| رزمایش آماده به‌کار مولدهای برق اضطراری در سراسر کشور