دلايلى براى اينكه اسرائيل ظاهراً ابرهاى ايران را مى‌دزدد
معاون يك مؤسسه تحقيقات بر روى فيزيک اتمسفر كه وابسته به آكادمى علوم روسيه است، مى‌گويد در تئورى احتمال دستكارى اقلیم آب و هوا وجود دارد.

او مى‌گويد: اينكه بگوييم اسرائيل كه بيش از هزار كيلومتر با ايران فاصله دارد، توانسته آب و هواى ايران را تغيير دهد، حرف اشتباهى است، چرا كه عمليات تأثيرگذارى بر آب و هوا تنها در سطح موضعى و محلى قابل انجام است.

اما تحليلگر امنيتى در مركز مطالعات امنيت ملى اسرائيل، احتمال استفاده اسرائيل از تجهيزاتى خاص يا سلاح‌هاى آب و هوايى را براى تأثيرگذارى بر اوضاع ايران در جنگ تركيبى اسرائيل عليه تهران رد نمى‌كند و مى‌گويد: به احتمال قوى اين عمليات در قلمرو عربستان سعودى انجام مى‌شود.

ايالات متحده كه تجهيزات لازم را براى دستكارى ابرها در سطح محلى در اختيار دارد، به اسرائيل كمك مى‌كند و درنتيجه وضعيت جوى ايران را تحت تأثير قرار مى‌دهند. اثرگذارى محلى از فاصله نزديك، به لحاظ تئوريک و تكنيكى شدنى است.

بنابراين اسرائيل مى تواند بر شرايط آب و هوايى جمهورى اسلامى تأثير بگذارد. من چنين احتمالى را رد نمى‌كنم.


منبع: sputniknews