افتتاح مرکز اورژانس پدافند شیمیایی (NBC) با حضور سردار جلالی
افتتاح مرکز اورژانس پدافند شیمیایی (NBC) با حضور سردار جلالی