کد خبر: ۴۴۱۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۴
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته با ۵۰ رتبه صعود در شاخص توسعه انسانی، عنوان سریع‌ترین رشد شاخص توسعه انسانی را بین تمام کشور‌های دنیا به خود اختصاص داد.
به گزارش پایداری ملی،گزارش توسعه انسانی یکی از مهمترین و معتبرترین گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان است که هرساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر می‌شود و در این گزارش، شاخص توسعه انسانی (HDI) کشور‌ها بر اساس معیارهایی، چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی از عدد صفر تا یک محاسبه می‌شود که هرچه این شاخص به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان از توسعه‌یافتگی بیشتر است.

تمامی شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در برآورد این شاخص دخیل است و به‌عبارتی یکی از جامع‌ترین معیار‌ها برای مقایسه توسعه‌یافتگی کشور‌ها به‌شمار می‌رود که البته تمامی دولت‌ها و سازمان‌های علمی و تحقیقاتی از این شاخص به‌عنوان معیار اصلی مقایسه کشور‌ها استفاده می‌کنند.

بر اساس جدیدترین گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۸ که اوایل سال جاری منتشر شد، شاخص توسعه انسانی ایران به ۰.۷۹۸ از یک رسید که در مقایسه با نمره ۰.۴۳۷ ایران در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از ۰.۳۶۱ درجه افزایش نشان می‌دهد.

همچنین جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین گزارش، در آستانه ورود به کشور‌های با شاخص توسعه انسانی خیلی بالا قرار گرفته است.

این در حالی است که بین ۱۰۵ کشور دنیا که از سال ۱۹۸۰ میلادی شاخص توسعه انسانی برای آن‌ها محاسبه می‌شد، ایران طی این ۴ دهه بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته است. پس از ایران، چین و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، رتبه جهانی جمهوری اسلامی ایران هم در این ۴ دهه ۵۰ رده صعود داشته و از جایگاه ۱۱۰ در سال ۱۹۷۹ به جایگاه ۶۰ در سال گذشته ارتقا یافته است.

محاســبات ریاضــی شــاخص‌های انســانی کمــی پیچیــده اســت، امــا عناصری ماننــد عمــر طولانــی، زندگــی ســالم از نظــر بهداشــتی، شــاخص آمــوزش و تحصیــلات و اســتاندارد یــک زندگــی آبرومندانــه در داخــل شــاخص‌های انســانی مــد نظــر اســت. مجمــوع ایــن پارامترهــا عــددی را بدســت می‌دهنــد کــه عــدد شــاخص توســعه انســانی نامیــده می‌شــود. ایــن شــاخص‌ها توســط دفتــر توســعه ســازمان ملــل بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی ملت هــای مختلــف جهــان بــه کار گرفتــه شــده اســت. امیــد بــه زندگــی، بهداشــت، نظــام آموزشــی و درآمــد.

بنــا بــه گــزارش توســعه انســانی ســازمان ملــل در فاصلــه ســال‌های ۵۸ ایــن میانگیــن ۱۳۹۵ یعنــی درســت ســال اول تشــکیل جمهــوری اســلامی تــا ســال روی هــم رفتــه رتبــه اول میــزان رشــد شــاخص توســعه انســانی را بــه خــود اختصــاص درصــد بوده ۰.۷۳ تــا ۰.۶۹ داده اســت. میانگیــن رشــد شــاخص انســانی در جهــان بیــن درصــد ۱.۶ اســت، یعنی رشــد ایــران از دو برابــر متوســط جهانــی هــم بیشــتر بــوده است.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: