کد خبر: ۳۱۲۷۴
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۵
یادداشت/
جمهوری اسلامی ایران به عنوان لنگرگاه ثبات و ساحل آرامش در دریای متلاطم خاورمیانه دارای چنان نفوذ و اعتباری شده است که استراتژی هژمونی گرایی همه جانبه ایالات متحده را به مخاطره انداخته است.
به گزارش پایداری ملی، علیرضا مقصودی- مشاور رئیس سازمان پدافند غیرعامل. جمهوری اسلامی ایران به عنوان لنگرگاه ثبات و ساحل آرامش در دریای متلاطم خاورمیانه دارای چنان نفوذ و اعتباری شده است که استراتژی هژمونی گرایی همه جانبه ایالات متحده را به مخاطره انداخته و نظم نوین جهانی که آمریکا خود را محور و مدار اصلی آن تعریف می‌کند، به چالش کشیده است. همین امر باعث شده است که دشمنان سلطه جو و مداخله گر و هم پیمانان منطقه‌ای آن‌ها از تمامی فرصت‌ها و امکانات برای اختلال در روند رو به رشد جمهوری اسلامی استفاده کنند و امنیت ملی ما را نشانه بگیرند.

امروزه واحدهای سیاسی و کشورهای جهان به مقوله «امنیت» توجه خاصی دارند، چرا که این امر منعکس‌کننده توانایی بقاء به مثابة واحدهایی مستقل و مشخص در عرصه جهانی است. در واقع، تهدید امنیت ملی به معنای همه آن چیزهایی است که سلامت، بهزیستی اقتصادی، ثبات اجتماعی و صلح سیاسی یک ملت را به مبارزه می‌طلبد. امنیت ملی بیانگر و منعکس کننده قدرت ملی است و قدرت ملی مجموعه‌ای از توانایی‌های بالقوه و بالفعل یک کشور است که از توانایی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، تکنولوژیک و نظامی آن کشور ناشی می‌شود. مفهوم امنیت ملّی برای هر ملّت و حکومت ملّی، آرمانی پایدار و از اعتباری متعالی برخوردار بوده است. هر حکومتی همواره، تمامی اهداف و سیاست‌های ملّی خود را برای تحقّق چنین اصلی بسیج می‌کنند ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد اﻣﻨﻴﺖ، ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ای در ﻛﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻴﺴﺖ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری، ﻃﺮح رﻳﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎلیتی ﻛﻪ ﺑـﻪ زﻣﻴﻨﻪی آرام و ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﻪ در ﮔﺮو ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺖ. در واﻗﻊ اﻣﻨﻴﺖ در زﻣﺮه‌ی اﻫﺪاف ارزش ﻫﺎی اﺻﻮﻟی و ﭘﺎﻳﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی مختلف ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ، ﺳﻴﺎﺳﻰ، ﻋﻘﻴﺪﺗﻰ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ، ﻧﻈﺎﻣﻰ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ، ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻭ. ﻗﻀﺎﻳﻰـ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻻﺯﻣﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ ﻭ. ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳک ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﻫﺎ، ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻯ ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻫﺎ ﻭ. ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ. ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ. امروزه و در عصر اطلاعات همانگونه که مرزهای جغرافیایی هر کشور در واقع حدود و ثغور حاکمیت آن کشور بوده و وضعیت آن‌ها نشان دهنده قوت یا ضعف آن حاکمیت می‌باشد، محافظت از مرزهای فضای مجازی و تامین امنیت آن نیز اهمیتی مشابه و حتی مهمتر داشته و باید مورد توجه قرار گیرد و فضای مجازی این عرصه جنگی جدید که متفاوت از زمین و هوا و دریا و فضا است و ویژگیهای منحصر بفرد خود را دارد باید بیش از بپیش شناخته و تفسیر شود.

جهانی شدن و به تعبیر صحیح تر جهانی سازی مفهومی است که توجه عموم را در عصر ما به خود جلب کرده است و در سالهای اخیر محل مباحثات بسیاری بوده است. مقوله جهانی شدن پدیده ای است که در ارتباط با سطوح مختلف تحلیل  مانند سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ایدئولوژی معنا می شود بر این مبنا یک باور وجود دارد که تحولات اخیر در  عرصه فناوری های اطلاعات و ارتباطات و بدین ترتیب جابجایی سریع افراد و اطلاعات که از این تحولات ناشی می شوند، به معنای آن است که مکان جغرافیایی دیگر محل مناقشه و تعارض نیست و تعابیری همچون پایان جغرافیا، محو مکان به واسطه گذر زمان، یکپارچگی زمان و مکان و فشردگی زمان و مکان در این رابطه به کار می رود.  وقوع انقلاب دیجیتال و پیدایش فناوری‌های جدید ارتباطی، باعث ارائه تعریف جدیدی از ساختارهای قدرت در جامعه شده است و در همین راستا، قدرت، در دست کسانی متمرکز می‌شود که امکان تولید، کنترل و انتشار مؤثرتر و کارآمدتر اطلاعات را دارند. همچنین از سویی، در عصر چیرگی وسایل ارتباط جمعی، برای محک زدن کیفیت افکار عمومی، به قدرت وسایل ارتباطی، نگریسته می‌شود. رایانه در دنیای جدید، قلب وسایل ارتباطی است. همین ابزار است که نوعی همگرایی رسانه‌ای به‌وجود می‌آورد. دیجیتالی شدن، به معنی نزدیکی بیشتر تمام رسانه‌ها از نظر سرعت و کارکرد انتقال آنهاست.

اینترنت، ترکیبی از رسانه‌های گذشته است و در آن، تنوع خیره‌کننده‌ای دیده می‌شود. اینترنت، انسان‌ها را از نیاز ارتباطی چهره به چهره، رها ساخته و آنها را از الزامات معمول نیز دور کرده است. اینترنت، دریایی از مطلب، تصویر و صدای در دسترس است و می‌توان آن را تحولی بزرگ در زندگی انسان دانست. شبکه جهانی اينترنت يکی از مهمترين نوآوری هايی است که بعضی از نظريه پردازان برای تأکید بر اهمیت آن، تأثیرات اين بزرگراه عظیم اطلاعاتی را مشابه با تأثیرات اختراع چاپ بر زندگی انسانها ذکر کرده اند. اينترنت منتقل کننده میلیونها پیام است. پیامهايی که بر ارزشها، نگرشها و هويت فرهنگی کاربران آن در سطح خرد و بر نظام فرهنگی و سیاسی در سطح کلان تأثیر می گذارد. اين شبکه از جنبه های گوناگون علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قابل بررسی است. از بعد فرهنگی اين شبکه با تأکید بر مطالعه ارزشهای سیاسی به عنوان بخشی از فرهنگ سیاسی و به ويژه با شیوه های علمی اولین گام در جهت برنامه ريزی صحیح در جهت مديريت تغییرات فرهنگی و سیاسی و جلوگیری از تغییرات ناموزون در نظام اجتماعی می باشد. ظهور شبکه جهانی اينترنت به عنوان يکی از برجسته ترين فناوريهای ارتباطاتی و اطلاعاتی، نمايانگر پیشرفت فناورانه انسان امروزی است که نقش آن در ايجاد و تغییرات اجتماعی و به ويژه تغییرات ارزشی، غیرقابل چشم پوشی است.در راستای همین تغییرات است که به وجود آمدن واقعیتهای نمادين در فضای سايبر اينترنتی، زمینه لازم را برای شکلگیری جوامع جديد سايبری فراهم ساخته است. فضای آزاد اينترنتی محل حضور میلیونها کنشگر اينترنتی است که میتوانند با تفسیرهای نمادين در اينترنت : 1) به کنش فردی و جمعی متقابل بپردازند2( در اجتماعات مجازی حضور سايبری داشته باشند( 3 گروه مجازی تشکیل بدهند( 4 با افراد ديگری که از اينترنت استفاده میکنند به بحث آزاد در مورد موضوعات گوناگون بپردازند و در نهايت از اطلاعات و اخبار موجود در سايتهای اينترنتی به صورت گزينشی و بدون داشتن محدوديتهای رسانه های ديگر -که بر خلاف اينترنت- عمدتاً يک سويه میباشند، استفاده کنند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: