پایداری ملی

فرم مشخصات فردی و عنوان ایده/طرح


* نام:
* نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
ش.ش:
* شناسه ملی:
* آخرین مدرک تحصیلی:
* رشته تحصیلی:
محل اخذ مدرک:
* نشانی محل کار:
* کد پستی:
تلفن:
* تلفن همراه:
پست الکترونیکی:
* نشانی محل سکونت:
* عنوان ایده/طرح:
* حوزه ایده/طرح:
* کاربرد طرح جهت::
قابلیت تولید یا تامین از منابع داخل کشور
قابلیت تولید و تامین در داخل و بخشی از خارج
از منابع خارج از کشور
باعث افزایش سبد محصولات جدید می شود
باعث ارتقاء قابلیت های اساسی محصول موجود می باشد
* شرح علمی و فنی طرح(به طور خلاصه):
* زمان و هزینه تقریبی اجرای طرح:
* ابتکار و خلاقیت طرح چیست؟:
* تاثیر محصول در افزایش توان دفاع غیر عامل را شرح دهید:
* سابقه و پیشینه مطالعات و تحقیقات در خصوص موضوع ایده/طرح در داخل یا خارج کشور را بیان کنید:
* مدارک علمی و فنی که به ارزشیابی ایده/طرح کمک می کند را نام برده و ارسال نمایید:
ارسال فایل: